En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Vi instämmer i rapportens effektmål att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar ska ha jämlika möjligheter att tillgodose sig utbildning med hög kvalité på samtliga utbildningsnivåer utifrån egna förutsättningar och behov. Vi instämmer även i de formulerade resultatmålen om tillgänglighet, lärares kunskaper om hur funktionshinder kan förebyggas och avhjälpas samt att digitala lösningar ska säkerställas.

Birgitta Ljung har skrivit remissvaret som kan läsas här.

Förbundsjurist Sofia Isaksson

Sofia Isaksson är Idéburna skolors riksförbunds jurist. Det är till henne ni skall vända er om ni har juridiska frågor inom skolområdet.

Close