Stadgar

Stadgar

§1    Förbundets namn

Förbundets namn är Idéburna skolors riksförbund.

§2    Förbundets säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm

§3    Föreningsform

Idéburen skola är ett riksförbund.

§4     Förbundets syfte

Förbundet ska främja och tillvarata icke vinstutdelande fristående skolors intressen, däri ingår:  

att synliggöra de icke vinstutdelande friskolorna som ett alternativ inom skolsystemet och aktivt driva gemensamma frågor

att utgöra remissinstans för regering och myndigheter

att möjliggöra gemensam marknadsföring

att verka för gemensam kunskapsbildning

§5     Oberoende

Förbundet är fackligt, religiöst och partipolitiskt obundet.

§6     Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets räkenskapsår och verksamhetsår följer kalenderåret. Medlemskap följer räkenskapsåret.

§7    Medlemskap

Medlemskap kan lösas av huvudman till icke vinstutdelande fristående skolor, av olika skolformer, som vill stödja föreningens verksamhet. Huvudman med flera skolenheter ska anmäla dessa till medlemsregistret.

Medlem ska erlägga medlemsavgift.

Medlemskap förfaller om avgiften inte betalas.

Medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar föreningen kan på styrelsens förslag uteslutas av årsmötet.

 

§8    Styrelsen

Styrelsen leder förbundets verksamhet och ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Inför ordinarie årsmöte ska styrelsen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt yttra sig över motioner.

Ordinarie årsmöte väljer ordförande samt minst fyra ledamöter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, beräknad på antalet närvarande ledamöter, i annat fall avgör lotten.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är den som föreslagits av en medlem i förbundet.

§9    Revisorer

För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer, samt en suppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen.

§10    Valberedning

Valberedningen ska förbereda de val som förekommer vid ordinarie årsmöte och lämna förslag senast två veckor före mötet.

Ordinarie årsmöte väljer valberedning, som ska bestå av ett udda antal ledamöter, varav en sammankallande

Valbar är den som föreslagits av en medlem i förbundet.


§11    Ordinarie årsmöte

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före 15 mars.

Varje medlem har genom sina företrädare närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte.

Varje medlem har rösträtt (1 röst) vid årsmöte. Varje medlem har rätt att motionera till ordinarie årsmöte.

Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas ut till medlemmar senast fyra veckor före mötet. Till kallelse bifogas förslag till dagordning.

Motioner till ordinarie årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag, motioner med styrelsens yttranden samt valberedningens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmar och medlemsorganisationer senast en vecka före mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas:

mötets öppnande

val av mötesordförande och mötessekreterare

val av två justerare tillika rösträknare

frågan om mötet har utlysts på rätt sätt

fastställande av dagordning

styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

revisorernas berättelse

beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Fastställande av medlemsavgift för det kommande året

styrelsens förslag

motioner

Val av

-         ordförande

-         övriga styrelseledamöter

-         revisor och revisorssuppleant

-         valberedning

-         övriga val och nomineringar

övriga frågor

mötets avslutande

Beslut i frågor som finns upptagna på dagordningen fattas med enkel majoritet, i annat fall avgör lotten.

För beslut i ärenden som inte finns upptagna på dagordningen fordras två tredjedels majoritet.

§12     Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna kallar till extra årsmöte eller på begäran av minst en tredjedel av medlemmarna.

Samma regler gäller för närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt som vid ordinarie årsmöte.

Kallelse till extra årsmöte skall finnas tillgänglig för medlemmar senast två veckor före mötet. Dagordning skall finnas tillgänglig senast en vecka före mötet.

Vid extra årsmöte får endast de punkter som är upptagna på dagordningen behandlas.


§13    Firmateckning

Förbundets firma tecknas av tre av styrelsen utsedda personer. Firman tecknas av två av dessa i förening.

§14    Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras på ordinarie eller extra årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet och punkten finnas upptagen på dagordningen. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Vid extra årsmöte får inga stadgeändringar som inte fanns på dagordningen antas.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte.


§15    Upplösning

För upplösning av förbundet fordras beslut med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, av vilka minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning av förbundet ska förbundets handlingar och tillgångar disponeras på det sätt som ordinarie årsmöte beslutar.

Close